Klachtenprocedure

Faculty of Skills (een handelsnaam van TrainTool B.V.) probeert klachten te voorkomen. Mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan proberen wij deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht, met als doel het vertrouwen te herstellen en ervan te leren.

Het indienen van een klacht

 • Stuur je klacht zo spoedig mogelijk naar support@faculty.nl 
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

 • De afdeling Support registreert de klacht en zorgt ervoor dat je klacht bij de verantwoordelijke van de betreffende afdeling terecht komt.
 • Je ontvangt per direct een ontvangstbevestiging met betrekking tot de klacht.
 • Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen.
 • Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.
 • Indien de klager het niet eens is met de door ons genomen beslissing zal de klacht worden beoordeeld door een externe onafhankelijke partij, die op zijn/haar beurt ons management adviseert over de afhandeling van de klacht. Via de NRTO zijn wij aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
 • Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het advies kan zijn:

 • Gegrond:  je klacht is terecht
 • Ongegrond:  je klacht is onterecht
 • Geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen
 • Niet ontvankelijk: je klacht voldoet niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend of dat het gaat over een onderwerp waarvoor andere procedures bestaan.

Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:

 • Het advies van de externe onafhankelijke partij is bindend voor Faculty of Skills.
 • Van dit advies word je in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk geïnformeerd.
 • Documenten worden 2 jaar bewaard.

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • Wij hoeven jouw klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Wij hoeven de klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.
 • Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

Wie wij zijn en wat we doen

 • Wij zijn TrainTool BV, handelend onder de naam Faculty of Skills. Wij ontwikkelen en leveren een online trainingsplatform (“TrainTool”), content en klassikale, telefonische en online training en coaching (“Diensten”). Hiermee kunnen onze opdrachtgevers (“Opdrachtgever”) online of ‘blended’ trainingen en toetsen aanbieden aan hun medewerkers of studenten. Meer informatie over onze diensten is te vinden op www.faculty.nl (“Website”). Dit Privacy Statement heeft betrekking op onze Website én onze Diensten.

Onze Privacy Statements

 • Voor klanten en websitebezoekers
  Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze klanten en websitebezoekers bij het gebruiken van onze Diensten en Website. Wij definiëren het doel en middelen van deze verwerking en daarmee handelen wij als “
  Verantwoordelijke” binnen de Relevante Wetgeving. 
  • Onderstaande privacyverklaring heeft betrekking op deze rol.
 • Voor deelnemers van onze Opdrachtgevers
  We verzamelen ook persoonsgegevens namens onze Opdrachtgevers binnen de context van onze Diensten (bijvoorbeeld: de e-mailadressen van gebruikers en de antwoorden die zij uploaden). In dit geval bepaalt onze Opdrachtgever het doel en de middelen van verwerking en treedt zij dus op als Verantwoordelijke binnen de Relevante Wetgeving. Wij verwerken deze data alleen volgens de instructies van onze Opdrachtgever en niet voor eigen doelen. Binnen deze context treden wij dus op als “
  Verwerker” in de context van de Relevante Wetgeving. Hoe we dat doen, staat omschreven in:

PRIVACY STATEMENT VOOR KLANTEN EN BEZOEKERS VAN WEBSITE

Privacy en relevante wetgeving

 • Privacy heeft voor ons de hoogste prioriteit. We voldoen aan de actuele wetgeving hieromtrent, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (“Relevante Wetgeving”).

Wat zijn ‘persoonsgegevens’

 • 'Persoonsgegevens' is alle informatie die direct of indirect naar jou herleidbaar is. Deze definitie is in lijn met de Relevante Wetgeving. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe gebruiken we dit

 • We verzamelen en verwerken de volgende informatie.
  Gegevens Doel van verwerking Wettelijke rechtvaardiging
 • Websitebezoeker
 • Prospects
 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • fysiek adres
 • Informatie verstrekking via telefoon en/of in de vorm van nieuwsbrieven, mailings etc.
 • Aanmelding voor nieuwsbrief of download (met expliciete toestemming)
 • Mondelinge toestemming, afgeven van bijv. visitekaartje en/of via LinkedIn
 • Klant
 • Leverancier
 • naam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • adres
 • werkgever
 • Opdracht of contract
 • Administratie, bevestiging, het (uit)leveren van onze diensten
 • Let op: bent u opdrachtgever van TrainTool? Naast bovengenoemde persoonsgegevens van u en uw organisatie, verwerken wij namens u persoonsgegevens van uw deelnemers. Zie daarvoor ons Privacy Statement voor Deelnemers van onze Opdrachtgevers.

Hoe lang bewaren we deze data

 • We verwijderen deze data zodra we deze niet meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen. Daarom zullen we de gegevens op z’n minst bewaren zolang dit nodig is om Diensten te kunnen leveren aan onze Opdrachtgever. Zie ook https://www.faculty.nl/nl/data-security over de bewaartermijn en het verwijderen van data. 

Delen we data met anderen

 • Wij maken gebruik van een aantal externe diensten die ons helpen deze persoonsgegevens te verwerken en die als zodanig optreden als Verwerker binnen de Relevante Wetgeving.
 • Deze Verwerkers vallen in de categorieën: hosting, website analytics, CRM, financiële administratie, support, incident tracking. 

Data export buiten de Europese Unie

 • Het kan voorkomen dat wij persoonsgegevens buiten de Europese Unie delen, in het geval één van onze Verwerkers hier gevestigd is. Dit gebeurt echter enkel naar landen en partijen die een adequaat niveau van beveiliging bieden en voldoen aan de Europese richtlijnen hieromtrent. Dit zal altijd gebeuren in lijn met de Relevante Wetgeving.

Overige gegevens

 • Door onze Diensten aan te bieden, verzamelen we mogelijk ook gegevens op basis waarvan geen identificatie mogelijk is. Deze gegevens mogen wij verzamelen en verwerken voor analyse en verbetering van onze Diensten.

Hoe beveiligen we deze data

 • Wij zijn ISO27001 gecertificeerd en dat betekent dat we een Informatie Beveiliging Management Systeem hebben dat voldoet aan deze strenge standaard. Dit betekent ook dat we het beveiligingsniveau van onze Verwerkers regelmatig controleren.

Cookies & Third Parties

Aanpassingen van dit statement

 • Wij behouden het recht deze Privacyverklaring te wijzigen. Daarom wordt Gebruikers aangeraden deze Privacyverklaring regelmatig te controleren. Het gebruiken van onze Website en Diensten houdt in dat je akkoord gaat met de (gewijzigde) privacyverklaring.

Rechten en Contactgegevens

 • Zoals omschreven in de Relevante Wetgeving heb je het recht om
  • Ons te vragen jouw gegevens te corrigeren;
  • Ons te vragen jouw data te verwijderen;
  • Ons te vragen om een kopie van alle persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben; 
  • Jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Dit beïnvloedt niet de validiteit van het verwerken voorafgaand aan het moment dat je jouw toestemming introk;
  • Bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van jouw data;
  • Bezwaar aan te tekenen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt.
 • Contactgegevens
  • TrainTool BV handelend onder de naam Faculty of Skills
   Vondellaan 34
   3521 GH Utrecht
   030 8906 555
   support@faculty.nl
  • Functionaris Gegevensbescherming
   Peter van der Reijden
   030 8906 555
   info@faculty.nl