Klachtenprocedure

Section Shape Image

Faculty of Skills (een handelsnaam van TrainTool B.V.) probeert klachten te voorkomen. Mochten er ondanks dat toch klachten ontstaan, dan proberen wij deze klachten op te lossen. Elke klacht wordt serieus genomen en onderzocht, met als doel het vertrouwen te herstellen en ervan te leren.

Het indienen van een klacht

 • Stuur je klacht zo spoedig mogelijk naar support@faculty.nl 
 • De klacht dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, de opleiding die je volgt of hebt gevolgd, datum en tijdstip van de gebeurtenis, over wie en/of wat je ontevreden bent en het doel van je klacht.

Hoe wordt mijn klacht opgelost?

 • De afdeling Support registreert de klacht en zorgt ervoor dat je klacht bij de verantwoordelijke van de betreffende afdeling terecht komt.
 • Je ontvangt per direct een ontvangstbevestiging met betrekking tot de klacht.
 • Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld.
 • In eerste instantie zal getracht worden je klacht door bemiddeling op te lossen.
 • Indien de klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost dan zal een onderzoek naar de klacht plaatsvinden met gebruikmaking van hoor- en wederhoor. Hierna wordt een beslissing genomen over de klacht.
 • Indien de klager het niet eens is met de door ons genomen beslissing zal de klacht worden beoordeeld door een externe onafhankelijke partij, die op zijn/haar beurt ons management adviseert over de afhandeling van de klacht. Via de NRTO zijn wij aangesloten bij de stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
 • Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen 1 week in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het advies kan zijn:

 • Gegrond:  je klacht is terecht
 • Ongegrond:  je klacht is onterecht
 • Geen oordeel: het is niet mogelijk om een beslissing te nemen
 • Niet ontvankelijk: je klacht voldoet niet aan de eisen omdat deze bijvoorbeeld te laat is ingediend of dat het gaat over een onderwerp waarvoor andere procedures bestaan.

Per klachtpunt wordt het advies toegelicht:

 • Het advies van de externe onafhankelijke partij is bindend voor Faculty of Skills.
 • Van dit advies word je in principe binnen vier weken na indiening van de klacht schriftelijk geïnformeerd.
 • Documenten worden 2 jaar bewaard.

Niet in behandeling nemen van een klacht

 • Wij hoeven jouw klacht niet te behandelen als deze gaat over een gebeurtenis die langer dan zes maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Wij hoeven de klacht niet in behandeling te nemen als deze handelt over een gebeurtenis die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een rechterlijke instantie is voorgelegd.
 • Als je klacht niet in behandeling wordt genomen dan ontvang je hierover uiterlijk binnen vier weken schriftelijk bericht.

Nederlands recht

Het Nederlands recht is op deze regeling van toepassing.

 

Shape Image One
Shape Image One
Shape Image One
Shape Image One